Ga naar inhoud (Druk op Enter) Ga naar footer (Druk op Enter)

Veel meer dan alleen een vloer. Made for More.

Terms & Conditions

Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt aangeboden door Interface Europe B.V. (kantoorhoudend te Industrielaan 15, 3925BD Scherpenzeel, Nederland, Kamer van Koophandel nummer 09064240) en dochterondernemingen, hierna “Interface Europe” of “we”. Naar een klant of bezoeker van deze website wordt verwezen middels “u”. Wij vragen u deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat u de website gebruikt. Door de website te gebruiken of het delen of downloaden van materiaal van de website gaat u akkoord met de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden. Wanneer u niet akkoord gaat met de bepalingen heeft u geen toestemming om de website te bezoeken of gebruiken.

Beperkte toestemming
Interface Europe verleent u een niet exclusief, niet overdraagbaar, herroepbaar en beperkt recht voor toegang tot en gebruik en tonen van deze website en inhoud. U stemt er mee in dat u niet de werking van de website zal (proberen) te verstoren. U hebt onze toestemming om de inhoud van deze website (“Content”) te bekijken, delen en/of downloaden voor 1. persoonlijk, non-commercieel gebruik of 2. commercieel gebruik wanneer u zaken doet met Interface Europe of de aan haar gelieerde bedrijven.
Alle belangen in en rechten op de Content blijven bij Interface Europe en gelieerde bedrijven.

Gebruik van de Content wordt op de volgende manieren beperkt:

 • eigendomsaanduidingen (zoals auteursrecht) moeten op alle gedownloade of gedeelde Content vermeldt blijven;
 • het is niet toegestaan om de Content aan te passen of de Content op wat voor manier dan ook voor publieke of commerciële doeleinden te gebruiken; en
 • wanneer de Content gedeeld of verstuurd wordt naar een derde, zal de ontvanger ook op de hoogte gebracht moeten worden van deze Gebruiksvoorwaarden en deze moeten accepteren;
 • u gaat akkoord met alle aanvullende beperkingen die op de website zelf worden aangegeven.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten genoemd en/of gevestigd op deze website en de Content worden beheerd door Interface Europe B.V.’s dochteronderneming Interface European Manufacturing B.V. (geregistreerd in Nederland, Kamer van Koophandel nummer 50970364). Dit is met inbegrip van, maar niet beperkt tot, website gerelateerde auteursrechten, genoemde patenten en merken. Deze rechten worden beschermd door wereldwijde intellectuele eigendomswetten. U stemt er mee in dat u zich aan deze wetten zult houden bij het gebruik van onze website en dat u kopieën of inbreuken op de Content zonder toestemming zult voorkomen. Interface Europe kent u geen rechten toe wat betreft enig patent, merk, auteursrecht of handelsgeheim.

Onjuistheden
Interface Europe kan op haar website links plaatsen naar websites die beheerd worden door derde partijen. Als U deze link gebruikt, verlaat u de Interface website. U bezoekt via de link de website van een derde partij. Dit gebeurt op eigen risico en het is uw verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te treffen om uzelf te beschermen tegen virussen en andere schadende middelen.
Wij onderschrijven, garanderen noch vertegenwoordigen de gelinkte website van de derde partij of de informatie die daar op staat of de producten of services die op deze website genoemd worden.

Websites van derde partijen
Interface Europe kan op haar website links plaatsen naar websites die beheerd worden door derde partijen. Als U deze link gebruikt, verlaat u de Interface website. U bezoekt via de link de website van een derde partij. Dit gebeurt op eigen risico en het is uw verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te treffen om uzelf te beschermen tegen virussen en andere schadende middelen. Wij onderschrijven, garanderen noch vertegenwoordigen de gelinkte website van de derde partij of de informatie die daar op staat of de producten of services die op deze website genoemd worden.

Correct gedrag
U stemt er mee in dat u:

 • maatregelen zult nemen om ervoor te zorgen dat al het materiaal dat u plaatst of beschikbaar stelt geen malware, zoals virussen, zal bevatten welke de website kan beschadigen of onderbreken;
 • zich zult gedragen volgens de algemeen geaccepteerde normen en waarden. Lasterend, bedreigend, obsceen, storend, of anderszins onrechtmatig materiaal wordt niet toegestaan op deze website;
 • aansprakelijk bent voor gebruik of misbruik van gebruikersnaam en/of wachtwoord;
 • geen inbreuk zult plegen op de privacy rechten van andere bezoekers of klanten; en
 • geen gepatenteerde ideeën, concepten of know how zal delen met Interface Europe via de website. Wanneer u dit wel doet staat het ons vrij om deze informatie te gebruiken en kent u Interface Europe onherroepelijke, wereldwijde, gratis en onbeperkte licentie toe.


Data bescherming
Interface Europe neemt alle maatregelen die commercieel redelijk zijn om uw data op onze website te beschermen. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

Aansprakelijkheid beperking
Interface Europe zal in geen geval aansprakelijk gehouden kunnen worden door een natuurlijk persoon of rechtspersoon voor directe, indirecte of gevolgschade ontstaan door het gebruik van de website of Content of gelinkte website. Ook niet in het geval dat Interface Europe nadrukkelijk is geïnformeerd over de mogelijkheid van zulke schade.

Rechtskeuze
Deze website wordt beheerd en onderhouden door Interface Europe vanuit zijn kantoor in Nederland. Wanneer u deze website gebruikt vanuit een ander land dan Nederland bent u er verantwoordelijk voor dat het gebruik in overeenstemming is met lokale wetten. Deze Gebruiksvoorwaarden en website vallen onder het Nederlands recht.

Divers

 • de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Interface Europe en uzelf met betrekking tot uw gebruik van de website. Als (een gedeelte van) een artikel onuitvoerbaar wordt bevonden, zal dit artikel toegepast worden tot de maximale toegestane limiet. De overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden blijven onverminderd van kracht.
 • Mocht u een vordering hebben met betrekking tot Uw gebruik van website dan moet deze binnen (1) jaar gemeld worden na het ontstaan van de vordering.

Mocht u nog vragen hebben over deze Gebruiksvoorwaarden of het van onze website, neemt u dan contact op met ons door een e-mail te sturen naar [email protected]

Interface Europe kan en mag de website en/of de Gebruiksvoorwaarden te allen tijden aanpassen. We adviseren u daarom om deze pagina regelmatig te bezoeken, zodat u op de hoogte bent van de laatste versie.